Tietoliikennettä tulisi verrata maantieliikenteeseen

Tietoliikennettä voidaan verrata täysin muihin liikennemuotoihin kuten maantie-, rautatie-, lento- tai meriliikenteeseen, näihin pätevät lainalaisuudet koskevat myös tietoliikennettä. Kun muissa liikennemuodoissa kuljetetaan ihmisiä tai tavaroita, tietoliikenteessä kuljetetaan tietoa. Siirrettävä tieto paketoidaan ja kuljetetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Asiaa voidaan havainnollistaa vertailemalla tietoliikennettä maantieliikenteeseen. Maantieliikenne vaatii toimiakseen tiet. Mitä paremmin tiet on suunniteltu, rakennettu ja ylläpidetty, sitä paremmin ne palvelevat niiden käyttäjiä. Tiet on suunniteltu ja rakennettu kaikille tarvitsijoille, ei vain jonkun yksittäisen ryhmän käyttöön. Suunnittelussa on huomioitu tieverkon yhtenäisyys ja jokainen tieosuus on osa suurempaa kokonaisuutta. Tieverkostoa ei suunnitella pelkästään yhden alueen tai käyttäjäryhmän näkökulmasta, vaan suunnittelussa huomioidaan maantieliikenteen tarpeet laajasti, paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Teiden suunnittelu on strategista ja pitkäjänteistä kokonaissuunnittelua. 

Pääteiden osalta tieverkoston suunnittelussa on huomioitu, että jos onnettomuuden vuoksi päätien liikenne keskeytyy, silloin liikenne pyritään ohjaamaan väliaikaisesti vaihtoehtoiselle reitille. 

Tarkemmin tarkasteltuna tiet on jaettu ajokaistoihin, jotta tiet toimivat ja kuljetuskaluston liikkuminen teillä on sujuvaa. Ajokaistat mahdollistavat myös usean ajoneuvon samanaikaisen liikkumisen tiellä. 

Maantieliikenne tarvitsee toimiakseen kuljetuskalustoa varten pysäköintipaikat ja huoltoasemat. Maantieliikenteen kuljetuspalveluita on mahdollista ostaa oman valinnan mukaan eri toimijoilta. Asiakassuhde syntyy kuljetusliikkeen ja tilaajan välille. Teiden rakennuttajat eivät tarjoa kuljetuspalveluita ainakaan toistaiseksi Suomessa. 

Vaikka kuljetusmuodoksi valittaisiin lento-, rautatie- tai meriliikenne, niin maantieliikenne toimii yleensä osan matkasta kuljetusmuotona. Eri liikennemuodot täydentävät toisiaan ja kuljetuspalveluja ei ole jätetty yhden liikennemuodon varaan. 

Maantieliikenteen kuljetuskaluston valitsee palvelun tuottava kuljetusliike tai yksittäiset ihmiset. Teiden rakennuttajat ja ylläpitäjät eivät osallistu kuljetuskaluston merkin tai mallin valintaan. 

Suomessa kaikki teiden käyttäjät osallistuvat niiden suunnittelu-, rakennus- ja ylläpitokustannuksiin.